ЧАО "МИТЕЛ" всегда обеспечивает высокий уровень сервисного обслуживания выпускаемой продукции
www.mytel.dp.ua
О компании
Статьи
Сертификаты
Счетчики электроэнергии
Оборудование для телекомуникаций
Гарантийное обслуживание
Документация
Объявления
Контакты
На главную
Объявления

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «МІТЕЛ»

Повне найменування - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „МІТЕЛ”.

Місцезнаходження товариства - 49055, м. Дніпропетровськ вул. Будівельників буд34.

Дата - 29 квітня 2013 року., час - 10.00 годин, місце проведення загальних зборів - конференцзал ПрАТ «МІТЕЛ».

Час початку реєстрації акціонерів (представників акціонерів) -9-00 годин.

Час закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) - 9-45 годин.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах – перелік акціонерів складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення зборів 23 квітня 2013 року.

        Порядок денний:

 1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «МІТЕЛ».
 2. Затвердження регламенту річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «МІТЕЛ».
 3. Звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2012 рік. Та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Визначення основних напрямків діяльності підприємства в 2013 році.
 4. Звіт Наглядової ради про роботу за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду
 5. Звіт Ревізора про роботу за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
 6. Затвердження висновків Ревізора та річного звіту підприємства за 2012 рік.
 7. Визначення порядку покриття збитків відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності підприємства за 2012 рік.

          Основні показники фінансово – господарської діяльності підприємства (тис.грн.)

  Найменування показника Період
  Попередній 2011р. Звітний 2012р.
  Усього активів 5476 4813
  Основні засоби 1024 897
  Довгострокові фінансові інвестиції - -
  Запаси 4002 3599
  Сумарна дебіторська заборгованість 36 119
  Грошові кошти та їх еквіваленти 347 46
  Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 2804 1828
  Власний капітал 75 75
  Статутний капітал 56 56
  Довгострокові зобов’язання 37 18
  Поточні зобов’язання 2504 2836
  Чистий прибуток (збиток) 1257 - 976
  Середньорічна кількість акцій (шт.) 1882 1882
  Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
  Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
  Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 45 38

  Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами загальних зборів - з матеріалами зборів та проектами рішень Ви можете ознайомитись з дня отримання письмового повідомлення про проведення загальних зборів, в тому числі в день проведення зборів в робочі дні: понеділок - п’ятниця з 8.30 до 16.30 години за адресою: - 49055, м. Дніпропетровськ вул. Будівельників буд34.,ПрАТ «МІТЕЛ».

  Посадова особа товариства, відповідальна за ознайомлення акціонерів з матеріалами зборів – Директор Карбан Володимир Гнатович.

  Для реєстрації акціонери (представники акціонерів) повинні при собі мати один із документів (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон або інший документ, встановлений чинним законодавством), який посвідчує особу. При неможливості особистої участі можливо передати право на участь у зборах своєму уповноваженому представнику.

  Телефон для довідок (056) 747-32-10

  Наглядова рада ПрАТ «МІТЕЛ»


  Вверх ⇑

Адрес:49055 г.Днепропетровск, ул.Строителей,34 тел./факс(056)747-32-10, www.mytel.dp.ua, E-mail:mytel@mytel.dp.ua